Food Outside Indonesia

Japan

Ichiran Instant Ramen

 

HongKong, GuangZhou, Macao

Bubba Gump, The Peak, Hong Kong

Jiaozi and Changfen, Guangzhou

Kompilasi Makanan Hong Kong, Macao

Shaokao, Guangzhou

Tiger Prawn, Guangzhou

 

Singapore

Hawker Center, Singapore

Irvins Salted Egg, Singapore

Lady M, Singapore

 

South Korea

What to Eat in Korea